Obchodní podmínky

UPOZORNĚNÍ NA MOŽNÁ PŘEKVAPIVÁ UJEDNÁNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Společnost SNEAKERGALLERY s.r.o. tímto upozorňuje na následující ustanovení obchodních podmínek, která by potenciálně mohla jevit známky překvapivosti. Kupující je tímto upozorněn na následující ustanovení, která souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně přijímá:

 •   bod II/3, zabývající se zvláštním režimem DPH
 •   bod VII/2, zabývající se zkrácenou reklamační lhůtou
 •   bod VII/3, zabývající se praktickou nemožností vrácení zboží a vydání zboží nového s přihlédnutím k povaze zboží
 •   bod VII/13, zabývající se nemožností výměny zboží za zboží jiné, přičemž je vždy třeba zboží vrátit a následně nové zboží zakoupit na základě samostatné smlouvy. Vzájemné započítávání nároků není možné.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

SNEAKERGALLERY s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 113101

náměstí Svobody 92/21, Brno-město
602 00 Brno

IČ: 08326011
DIČ: CZ08326011

 

Kontaktní údaje:

 Dotazy k objednávce, reklamaci, vrácení zboží a jiné

e-mail: info@sneakergallery.cz
kontaktní formulář: www.sneakergallery.cz/kontakt/

 

Dotazy k dostupnosti zboží na prodejně nebo dotazy týkající se objednávky na osobní odběr
telefonní kontakt na brněnskou prodejnu: +420 704 282 922

 

Webová stránka
www.sneakergallery.cz

 

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 2301662699/2010

IBAN: CZ0820100000002301662699

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Měna: CZK


Číslo účtu: 2901898355/2010

IBAN: CZ8120100000002901898355

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Měna: EUR

(dále jen „prodávající“)

 

 

I. Základní ustanovení

 1.     Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“), kteří uzavírají kupní smlouvu na zboží (dále jen „kupní smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.sneakergallery.cz (dále jen „internetový obchod“) nebo v provozovně prodávajícího či jiným způsobem.
 2.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami zásadně prostřednictvím internetového obchodu.
 3.     Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

II. Informace o zboží a cenách

 1.     Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě a po dobu trvání kupní smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2.     Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu.
 3.     V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Prodávající upozorňuje, že zboží nabízené v rámci internetového obchodu, i zboží jinak nabízené prodávajícím, je zbožím použitým (dále jen „zboží“), přičemž dle zákona o dani z přidané hodnoty se u zboží uplatní tzv. zvláštní režim, kdy základem daně z přidané hodnoty je pouze přirážka (marže), snížená o daň z této přirážky. Pokud by se jednalo o zboží nové, bude o této skutečnosti kupující informován a lhůta jednoho roku pro uplatnění práv z vadného plnění u vady, která se v této lhůtě u zboží vyskytne, jak je uvedeno v bodě VII. 2. obchodních podmínek, se u takového zboží prodlouží na dva roky.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1.     Kupní smlouva je uzavírána:
 • na dálku prostřednictvím internetového obchodu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující; tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradí kupující za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu, za případné telefonní hovory). Odesláním objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme. Nebo
 • v provozovně prodávajícího, viz bod III. 9. obchodních podmínek.
 1.     Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 •     prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 •     vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1.     Pro uzavření kupní smlouvy je třeba, aby kupující v internetovém obchodě vytvořil návrh objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
 •     Informace o nakupovaném zboží (v internetovém obchodě se označuje zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „DO KOŠÍKU“);
 •     Informace o ceně zboží, ceně za dopravu, způsobu platby a požadovaném způsobu doručení zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu objednávky v rámci uživatelského prostředí internetového obchodu, přičemž informace o ceně zboží a ceně za dopravu budou uvedeny automaticky na základě kupujícím zvoleného zboží a způsobu jeho doručení;
 •     Identifikační a kontaktní údaje kupujícího sloužící k doručení zboží, zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa.

Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 1.     V průběhu tvorby návrhu objednávky může kupující až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ je objednávka vytvořena. Kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT s povinností platby“ kupující také vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány prodávajícímu.
 2.     Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího.
 3.     V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.
 4.     Všechny objednávky odeslané kupujícím jsou závazné. Kupující může svou objednávku zrušit dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může požádat o zrušení objednávky i telefonicky na telefonním čísle prodávajícího nebo e-mailu prodávajícího uvedeného v internetovém obchodě.
 5.     V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího. V případě, že pozměněnou nabídku kupující nepřijme ani do 3 pracovních dnů, může prodávající od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v ceně zboží se považuje například situace, kdy cena zboží neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 6.     K uzavření kupní smlouvy může dojít také v provozovně prodávajícího, přičemž kupující bude na znění obchodních podmínek upozorněn při koupi zboží.
 7.     Kupní smlouvu je možné uzavřít v českém a anglickém jazyce.

IV. Zákaznický účet

 1.     Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2.     Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je kupující povinen aktualizovat. Za správnost údajů při objednávání zboží odpovídá kupující a prodávající jejich správnost vždy předpokládá.
 3.     Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5.     Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle než dva roky nevyužívá , či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6.     Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky a dodání zboží

 1.     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 •     bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího,
 •     bezhotovostně platební kartou, přičemž v takovém případě se platba řídí i podmínkami platební brány
 •     dobírkou v hotovosti/kartou při předávání/odběru zboží. 
 1.     Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2.     V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná dle instrukcí prodávajícího.
 3.     V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 4.     V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5.     Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6.     Zboží je kupujícímu dodáno v souladu s kupní smlouvou, přičemž náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 7.     Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 8.     Doba doručení zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení zboží bude kupujícímu sdělena v potvrzení objednávky. Doba uvedená v internetovém obchodě je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. Zboží bude doručeno nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, neujednají-li si smluvní strany jinak. V případě, že zboží bude označeno jako nedostupné, či že není skladem, bude termín dodání zboží uveden v potvrzení objednávky. Pokud kupující objedná zboží, u kterého je uvedena doba dodání delší, než 30 dní, zasláním objednávky kupující s touto delší dobou dodání souhlasí. V případě, že by byl termín doručení delší, než 30 dnů, a tato skutečnost nebyla u zboží uvedena, prodávající o této skutečnosti informuje kupujícího a toto prodloužení musí kupující odsouhlasit. V takovém případě má však kupující právo na odstoupení od kupní smlouvy a prodávající povinnost vrátit veškeré plnění, které od kupujícího obdržel. Právo na odstoupení však zaniká, pokud si smluvní strany dohodnou nový termín. Toto právo k odstoupení má i prodávající.
 9.     Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 10.     Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 11.     Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI. Odstoupení od smlouvy

 1.   Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu odstoupit za podmínek stanovených obchodními podmínkami, kupní smlouvu nebo zákonem.
 2.     Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu činí 14 dnů
 •     ode dne převzetí zboží,
 •     ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 •     ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1.     Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 •     o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
 •     o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 •     o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.
 1.     Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat oznámení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy.
 2.     Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím zde . Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách nebo jiným prokazatelným způsobem. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 3.     Kupující, který odstoupil od kupní smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4.     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5.     Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6.     Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 7.     Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a v původním obalu včetně všech jeho součástí. Obal je součástí zboží a nevrácení nebo poškození obalů může vést ke snížení hodnoty zboží. Kupující odpovídá prodávajícímu za škodu v případech, kdy bude zboží poškozeno v důsledku nakládání kupujícího se zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Způsobenou škodu v takovém případě prodávající vyúčtuje kupujícímu poté, co bude zboží vráceno; splatnost vyúčtované částky je 14 dní. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8.     Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle tohoto článku, odstranil-li či jinak porušil ověřovací štítek (dále jen „Verified Tag“), který je pevně připevněn k obuvi. Tento štítek zajišťuje pravost a nepoškozenost dodaného zboží. Verified Tag se nachází v tkaničkovém otvoru na pravé botě z páru. Jedná se o černou plastovou pečeť s bílým logem SNEAKER GALLERY na jedné straně a textem „WE LOVE LIMITED“ s QR kódem na straně druhé. Odstranění ověřovacího štítku prokazuje, že se zbožím bylo nakládáno jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 9.     Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII. Práva z vadného plnění

 1.     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zásadně prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží:

    a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

    b) je vhodné k účelu, pro který jej kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

    c) je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu užití (pokud je potřeba),

    d) je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

    e) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

    f) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

    g) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy (pokud bylo poskytnuto, přičemž to není povinností prodávajícího).

Písm. d) až g) se neužijí, pokud prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy upozorní, že některá vlastnost zboží se liší a s tím kupující při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

 1.     Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době jednoho roku od převzetí, jelikož jde o zboží použité. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, přičemž kupující bere výše uvedené na vědomí.
 2.     Má-li zboží vadu, má kupující následující práva:
 •     na dodání nového zboží bez vady;
 •     na odstranění vady opravou zboží;

přičemž si může kupující vybrat takový způsob, který je v daném případě přiměřený. Kupující nemá právo žádat ten způsob vyřešení vady, který je nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný. V případě takové volby má prodávající právo odmítnout vadu odstranit, případně zvolit druhý ze způsobu řešení vady. Prodávající upozorňuje kupujícího, že výměna zboží může být často, s ohledem na unikátnost zboží, nemožná.

 1.     V případě, že:
 •     prodávající vadu odmítne odstranit nebo ji neodstraní v přiměřené době po vytknutí vady,
 •     se vada objeví opakovaně,
 •     je vada podstatným porušením kupní smlouvy,
 •     prodávající prohlásí, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího, 

  má Kupující následující práva:
 •     právo na přiměřenou slevu z ceny zboží,
 •     právo na odstoupení od kupní smlouvy
 1.     Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, pokud nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém ho obdržel. To ale neplatí v následujících případech:
 •     došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;
 •     bylo-li zboží použito ještě před objevením vady;
 •     nebyla-li nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu způsobena jednáním anebo opomenutím kupujícího,
 •     došlo-li ze strany kupujícího před objevením vady k prodeji, spotřebování nebo pozměnění zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je povinností kupujícího vrátit tu část zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě mu nebude vrácena část ceny odpovídající jeho prospěchu z užití části zboží.
 1.     Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující může uplatnit reklamaci jakýmkoli prokazatelným způsobem, například prostřednictvím e-mailu či zasláním reklamace na adresu. Kupující může též využít reklamační protokol dostupný zde . Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2.     Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit či požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3.     Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to i elektronicky.
 4.     Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží:
 •     pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu,
 •     pokud kupující vadu sám způsobil,
 •     na vadu zboží, pro kterou byla ujednána nižší cena, je-li zboží prodávané za nižší cenu,
 •     je-li opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 •     na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo, když jej kupující převzal, jedná-li se o použité zboží, nebo
 •     vyplývá-li to z povahy zboží.
 1.     V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 2.     Volbu způsobu reklamace má kupující, avšak za dodržení pravidel pro řešení práva z vad dle tohoto článku.
 3.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí platným českým právem, to vše s ohledem na to, že se zásadně nejedná o zboží nové.
 4.     Má-li kupující zájem zakoupit jiné zboží u prodávajícího, je možné při vrácení zboží převést cenu zboží na kredit formou vystavení poukazu prodávajícím kupujícímu a objednat nové zboží. Dále však není možné vyměnit zboží za jiné zboží s doplatkem kterékoli ze smluvních stran, ale je třeba, mj. i s ohledem na povahu zboží, odstoupit v souladu s právní úpravou od smlouvy a poté případně uzavřít smlouvu novou.

VIII. Doručování

 1.     Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2.     Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou na internetových stránkách prodávajícího. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1.     K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 2.     Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 3.     Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

X. Závěrečná ustanovení

 1.     Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právem České republiky a příslušnými soudy jsou soudy české. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování.
 3.     Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností.
 5.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, přičemž se prodávající zavazuje, že nejméně 14 dní před datem účinnosti nových obchodních podmínek oznámí kupujícímu nové znění a pokud kupující nevyjádří nesouhlas s novým zněním obchodních podmínek nejpozději v den účinnosti nového znění obchodních podmínek, má se za to, že změny v plné rozsahu akceptoval a nemá námitek. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 7.     Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy a reklamační formulář.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 18. 5. 2023.

Zpět do obchodu